Galxe DAO:GAL将于11月5日解锁517.6万枚

DAO GAL Galxe 2023-10-31 62
据 Foresight News 报道,Galxe DAO 发推表示,下一次 GAL 解锁将于 11 月 5 日期进行,届时将释放 517.6 万枚 GAL,占总发行量 占流通量的2.59% 5.756%。
相关推荐